چند مقاله ایرانی در مورد ارزیابی ریسک و آلودگی هوا به زبان فارسی و انگلیسی

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

پروژه اندازه گیری، پایش و ارزیابی کمی و کیفی منابع انتشار الاینده های اتمسفری
(پتروشیمی بندر امام)

کلیک کنید

مدلسازی نحوه پراکنش آلاینده CO با استفاده از نرم افزار AERMOD در پالایشگاه 4 گاز پارس جنوبی

کلیک کنید

شبیه سازی پراکنش آلاینده SO2 ناشی از احتراق مشعل، مطالعه موردی : سکوی نفت و گاز ابوذر در جزیره خارک

کلیک کنید