مهندسی آلودگی هوا

نویسنده: دکتر مصطفی کلهر - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥

چند مقاله فارسی در خصوص PAHها و آلودگی هوا

 

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید
نویسنده: دکتر مصطفی کلهر - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٥

راهنمای مدل PMF 5

مدل سهم بندی آلودگی هوا

 

کلیک کنید