مهندسی آلودگی هوا

نویسنده: مصطفی کلهر - چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥

دومین دوره آموزش مدلسازی AERMOD VIEW 8.9

سرفصل ها

 

۱- مبانی مدلسازی
۲- انواع مدل های آلودگی هوا
     ۱-۲ مدل های پراکنش
     ۲-۲ مدل های پذیرنده
     ۳-۲ مدل های عددی
     ۴-۲ مدل های ضریب انتشار
۳- منابع آلودگی هوا
۴- هواشناسی آلودگی هوا
۵- ماژول هواشناسی AERMET
۶- ماژول توپوگرافی AERMAP
۷- ماژول ساختمان BPIP
۸- ماژول محاسبات AERMOD
۹- آموزش مدل
۱۰- اجرای مدل
۱۱- موارد خاص و رفع خطاها

لینک ثبت نام:

ثبت نام دومین دوره AERMOD VIEW 8.9نویسنده: مصطفی کلهر - چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥

اولین دوره مدلسازی آلودگی صوتی TNM 2.5

 

سرفصل ها

 ۱- فیزیک موج و صوت
۲- مبانی مدلسازی صوت
۳- منابع آلودگی صوتی
۳-۱ نحوه شبیه سازی خودروها
۴- پارامترهای موثر در پخش صوت
۵- DIFFRACTION
۶- REFLECTION
۷- مبانی طراحی BARRIER
۸- آموزش مدل
۹- اجرای مدل
۱۰- موارد خاص و رفع خطاها

 ثبت نام از طریق لینک زیر:

ثبت نام اولین دوره TNM 2.5