حاوی 5 ساعت فیلم اموزشی به همراه کلیه نکات کلیدی AERMOD VIEW 8.9

مدرس: دکتر مصطفی کلهر

تلفن و تلگرام9037495657

خرید فیلم اموزشی:

دوره مدلسازی آلودگی هوا