دومین دوره آموزش مدلسازی AERMOD VIEW 8.9

سرفصل ها

 

۱- مبانی مدلسازی
۲- انواع مدل های آلودگی هوا
     ۱-۲ مدل های پراکنش
     ۲-۲ مدل های پذیرنده
     ۳-۲ مدل های عددی
     ۴-۲ مدل های ضریب انتشار
۳- منابع آلودگی هوا
۴- هواشناسی آلودگی هوا
۵- ماژول هواشناسی AERMET
۶- ماژول توپوگرافی AERMAP
۷- ماژول ساختمان BPIP
۸- ماژول محاسبات AERMOD
۹- آموزش مدل
۱۰- اجرای مدل
۱۱- موارد خاص و رفع خطاها

لینک ثبت نام:

ثبت نام دومین دوره AERMOD VIEW 8.9