آموزش مدل aermod view 8.9

پکیج آموزشی مدل aermod view 8.9

 لینک زیر

http://www.aermod.ir/aermod_package.html