دوره زمانی 1/6/1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402
خودروهای سبک بنزینی یورو 4 یورو 5
خودروهای سنگین و نیمه سنگین 1394 1395  
یورو 3 یورو 4 استاندارد روز اتحادیه اروپا
موتورسیکلت تولید بر اساس استاندارد یورو 3 از تاریخ 1/7/1393 استاندارد روز اتحادیه اروپا