کارگاههای تخصصی مهندسی محیط زیست

 

دوره مدلسازی AERMOD

دوره مدلسازی صوت TNM

دوره حقوق محیط زیست

دوره مدیریت کربن

دوره کنترل آلودگی هوا

دوره نمونه برداری آلاینده های هوا

دوره مدیریت پسماند خطرناک