تاثیر آلودگی هوا بر گروههای حساس جامعه در شکل زیر نشان داده شده است