کلاسهای آمادگی کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به ارشد محیط زیست و بهداشت محیط توسط رتبه های برتر ارشد و دکتری     phd.environment@gmail.com