برای کسانی که قصد مطالعه تخصصی در زمینه آلودگی هوا دارند این کتاب دارای ترجمه بسیار روان و از منابع پایه برای آلودگی هوا است.

http://press.ut.ac.ir/book.asp?id=3636&rnd=13