نام رشته امتحانی:

مجموعه مهندسی عمران ـ محیط زیست (کد 2316)

 

مواد امتحانی:

1ـ زبان انگلیسی
2ـ استعداد تحصیلی
3ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
مکانیک جامدات (مقاومت مصالح ـ تحلیل سازه‌ها)
4ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
تصفیه آب و فاضلاب و آلودگی مواد زائد جامد و روش‌های کنترل آن