مدلهای کیفیت هوای داخلی:

http://www.epa.gov/appcdwww/iemb/model.htm