کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا،مدلسازی آلودگی هوا

مدلسازی آلودگی صوتی و مدلسازی آلودگی هوا

کنترل آلودگی هوا و کنترل آلودگی صوتی

نمونه برداری آلودگی هوا و نمونه برداری آلودگی صوتی

منشایابی آلودگی هوا

سهم بندی آلودگی هوا

دوره های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا و صوت

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آلودگی هوا

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

88939381

09126826597

kalhor@ut.ac.ir


/ 0 نظر / 81 بازدید