ارزیابی ریسک آلودگی هوا YLL, YLD, DALY

در ارزیابی ریسک آلودگی هوا با مفاهیم مهمی چون YLL, YLD. DALY مواجهه می شویم در زیر به شرح این مفاهیم می پردازیم.

YLL میزان سالهایی ز زندگی است که در اثر مرگ افراد به علت آلودگی هوا از دست میرود. 

YLD میزان سالهایی از زندگی است که در اثر مریضی ناشی از آلودگی هوا از دست می رود.

DALY مجموع دو عبارت بالا را گویند یعنی کل سالهای از دست رفته زندگی به علت بیماری یا مرگ به علت مواجهه با آلودگی هوا.

www.aermod.ir

/ 0 نظر / 88 بازدید