آموزش مدلسازی آلودگی هوا

آموزش نرم افزارهای مدلسازی آلودگی هوا

aermod, hysplit, wrf, caluff, cmb

آموزش کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا

آموزش مدلسازی آلودگی صوتی tnm, sound plan

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

88939381

09126826597

http://www.aermod.ir

http://www.enve.ir


/ 0 نظر / 75 بازدید