مدل توزیع گوس

یک مدل ریاضی پخش آتمسفری باید رفتار ستونهای دود منتشره از منابع سطح زمین و دودکشهایی که در ارتفاع قرار دارند را شبیهسازی نماید. گرچه ستون دود در بالای ارتفاع فیزیکی دودکش hS ظاهر میشود ولی میتواند تا ارتفاع اضافی Dh صعود نماید که بهدلیل نیروی شناوری گازهای داغ و نیروی جنبشی‌‌گازهای خروجی با سرعت عمودی VSمیباشد. در نتیجه ستون دودی که از یک منبع نقطهای خارج میشود در ارتفاع معادل یا موثر دودکش  H= hS+Dh است. منبع نقطهای مجازی ( با در نظر گرفتن خیزش ستون دود) میتواند گاهی در جهت باد بالاتر از خط مرکزی موقعیت دودکش قرار گیرد، ولی در بیشتر موارد فرض میشودکه آن نقطه دقیقاً بالای دودکش باشد. در مواردی که منابع، سطح انتشار نسبتاً وسیعی دارند، ممکن است استفاده از یک نقطه مجازی در فاصلهای دورتراز منبع واقعی و در جهت باد برای تعیین گسترش  اولیه منبع ، ضروری باشد.

/ 0 نظر / 372 بازدید