مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی، کنترل آلودگی هوا

آموزش مدلسازی آلودگی هوا aermod, cfd, cmb, wrf, ive, aloha, cmc, pmf, hem , airq

آموزش مدلسازی آلودگی صوتی tnm , sound plan

آموزش کار با تجهیزات و کنترل

فروش تجهیزات و نرم افزارها

مشاوره تخصصی کاهش جرایم و سهم بندی و منشایابی

آزمایشگاه معتمد سازمان

شرکت هوای پاک اندیشان

دکتر مصطفی کلهر

88939381

09126826597

http://www.aermod.ir

http://www.enve.ir


/ 0 نظر / 24 بازدید