مدلسازی آلودگی هوا

آموزش مدلسازی آلودگی هوا پخش و پراکنش ADMS, AERMOD, CALPUFF

آموزش مدلسازی آلودگی هوا سهم بندی CMB, PMF, UNMIX

آموزش مدلسازی آلودگی هوا منشایابی HYSPLIT

آموزش مدلسازی آلودگی هوا ارزیابی ریسک HEM, AIRQ

آموزش مدلسازی آلودگی هوا خودروها IVE, MOVES

آموزش مدلسازی حوادث و پیامد ALOHA

آموزش مدلسازی نشت مخازن TANKS

آموزش مدلسازی آلودگی صوتی TNM , SOUND PLAN

آموزش کار با تجهیزات و نمونه برداری، کنترل و مشاوره تخصصی

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

شرکت هوای پاک اندیشان

دکتر مصطفی کلهر

88939381

0912682

/ 0 نظر / 28 بازدید