مدلسازی پخش مواد رادیو اکتیو مدل CONTAIN

کد contain2.0 یک کد کامپیوتری برای آنالیز محفظه ایمنی راکتور است. این کد کلمپیوتری ابزاری برای آنالیز یکپارچه و پیش بینی وشرایط فیزیکی- ترکیبات شیمیایی و توزیع مواد رادیولوژیکی درون پوشش ایمنی راکتور هسته ای است. و انتشار مواد از مدار اولیه در حادثه یک راکتور آب سبک- (LWR) را دنبال میکند. این کد همچنین توانایی پیش بینی ترم تولید محیطی را داراست. کد contain2.0 جایگزین 1.12CONTAIN  است که در سال 1991 انتشار یافت.

 contain2.0 بسیار قابل انعطاف و پیمانه ای است و توانایی اجرا کردن مسائل ساده یا پیچیده را داراست. یک جنبه مهم کد contain2.0 ، تعامل بین حوادث ترموهیدرولیک، رفتار ذرات آئروسل و رفتار محصولات شکافت است.

کد شامل مدل های اتمسفریک برای ترمودینامیک هوا/بخار، جریان های درون سلولی، میعان گازها یا تبخیر درون ساختارها و آئروسل ها، رفتار تعلیق مایع یا جسم و انفجار و احتراق گازها، مدل هایی برای رخدادهای کاواک و محفظه راکتور تقطیر بتون قلب و استخر خنک کننده جوشان است.

هدایت گرمایی در ساختارهای قلب، واپاشی محصولات شکافت، حرارت و گرمایش ناشی از واپاشی رادیواکتیو، ترموهیدرولیک و اثرات رفع آلودگی از محصولات شکافت در اثر عملکرد سیستم های ایمنی نیز مدل شده اند.

تا جای ممکن، بهترین مدل های در دسترس برای پدیده های تصادفی شدیددر کد contain یکپارچه سازی شده اند.

اما در مورد آنالیز اتفاقات طبیعی، این امر طبیعی است که راجع به پدیده های بیشمار یک عدم اطمینان با معنی وجود داشته باشد.

در اینگونه موارد مطالعه میزان حساسیت، می تواند بوسیله پارامترهای ورودی مشخص، که توسط اپراتور وارد کد contain می شود صورت گیرد. بنابراین کد contain را می توان همچنین یک ابزار طراحی شده جهت سهولت و کمک در آنالیز علمی ایمنی راکتور به منظور ارزیابی پیامدهای ناشی از مفروضات ملی خاص، در نظر گرفت.


www.aermod.ir

/ 0 نظر / 84 بازدید