مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی

مدلسازی انتشار و پخش آلودگی هوا

مدلسازی سهم بندی آلودگی هوا

مدلسازی منشایابی آلودگی هوا

مدلسازی ارزیابی ریسک

مدلسازی خودروها

مدلسازی آلودگی صوتی

aermod, wrf, hysplit, calpuff, adms, ive, aloha, tnm , sound plan

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

مشاوره تخصصی

شرکت هوای پاک اندیشان

دکتر مصطفی کلهر

88939381

09126826597

http://www.aermod.ir

http://www.enve.ir


/ 0 نظر / 30 بازدید