دستور العمل سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در خصوص نحوه اندازه گیری ذرات دودکش

نکات اجرایی و دستور العمل نحوه اندازه گیری و سنجش ذرات دودکش مصوب سازمان محیط زیست ایران

اجرای این دستور العمل برای آزمایشگاههای معتمد محیط زیست اجباری می باشد

فایل فارسی pdf دانلود از سایت www.aermod.ir

برای دانلود بر لینک زیر کلیک کنید

http://www.aermod.ir/16-اصول-نمونه-برداری-از-دودکش-گاز.html

/ 0 نظر / 89 بازدید