مدلسازی انتشار مواد رادیو اکتیو (3)

ادامه مطلب CONTAIN


  توصیف کلی مدل سازی کد

این کد سیستم (containment) را به مثابه یک شبکه از سیستم های حجم کنترل به هم مرتبط (cells) را تشریح می کند. هر سلول نماینده یک یا گروهی از قسمت یا فضاها ی درون containment است.


1-1     فرآیندهای اصلی که در این کد مدل می شوند

در ادامه به تشریح فرآیندهایی که کد CONTAIN 2.0 می تواند مدل کند، می پردازیم.

1-1-1 جریان درون سلولی و ترموهیدرولیکی استخر و فضا

مدل جریان درون سلولی وترموهیدرولیکی استخر وفضا با حالت ترمودینامیکی و سیال های حجمی در سلول و جریان درون سلولی حوزه های استخر وفضا سروکار دارند.

1-1-2 مدل های Lower Cell و Cavity

اساس استفاده از مدل Lower cell شامل مدلسازی استخرخنک کننده و زیرلایه ها و برهم کنش های دیواره محفظه و قلب است. Lower Cell شامل مدلهایی برای هدایت حرارت بین استخر و زیرلایه ها، CCI ها، گرمایش واپاشی حجمی رادیونوکلئیدها و چشمه های جرم و انرژی نسبت به استخر و زیرلایه ها است.

1-1-3 گرمایش مستقیم محفظه ایمنی (DCH)

در سناریوهای حوادث شدید که در ذوب قلب رخ می دهد، فرض اولیه اینست که باقیمانده های مذاب به انتهای محفظه فشار نشت می کند. سناریوی اصلی اینست که محفظه هنگامی که سیستم تحت فشار است، شکافته می شود که این امر موجب بیرون زدن باقیمانده های قلب می شود. این پدیده به گرمایش مستقیم محفظه ایمنی دلالت دارد. فرآیندهای پیچیده شیمیایی، فیزیکی و حرارتی مجموعه ای از گرمایش مستقیم محفظه ایمنی می باشند، که بر اثر انتقال جرم و انرژی از مواد مذاب باقیمانده قلب به فضای ایمنی و محیط اطراف آن رخ می دهد.

1-1-4    رفتار آئروسل ها

زمانی که حادثه اولیه ای در راکتور اتفاق می افتد، محصولات شکافت و آئروسل ها تولید و در محفظه ایمنی راکتور پخش می شوند. همچنین سایر حوادث که رخ می دهد، آئروسل ها به وسیله برهم کنش بین دیواره محفظه ایمنی و باقیمانده های قلب ایجاد می شوند. رفتار آئروسل ها در پوشش ایمنی راکتور مطابق شکل 5 می باشد. این مدل تلاش دارد تا رفتار این ذرات را در تمام محیط پوشش ایمنی راکتور مورد بررسی قرار گیرد.

1-1-5 رفتار پاره های شکافت

یکی دیگر از مدل هایی که در کد کانتین آنالیز می شود رفتار محصولات شکافت در کد کانتین است. در این کد کتابخانه ای از شکافت ها و محصولات آن وجود دارد که توسط اطلاعات آن سطح ایمنی راکتور بالا رفته و خروجی کد کنترل پوشش ایمنی راکتور را مقدور می سازد.

1-1-6    احتراق

در مدل احتراق و سوختن کد contain محاسبات براساس اطلاعات ورودی زیر انجام می گیرد.

1-1-7 انتقال جرم و حرارت

فرایندهای انتقال جرم و حرارت در کد محاسباتی کانتین به صورت های هدایت، همرفتی، تشعشعی، جوشش، آئروسل ها و فیلم جریان است.


1-1-8    سیستم های ایمنی اضطراری (ESF)

سیستم های ایمنی اضطراری عبارتند از اسپری محفظه ایمنی، چگالنده های سرما و فن کولرها، اجزای موجود در این مدل ها شامل تانک ها، پمپ ها، اوریفیس ها، لوله ها، شیرها ومبدل های حرارتی هستند و نیز چشمه های خارجی که توسط کاربر تعیین می شوند. به علاوه سر ریز خنک کننده از یک استخر به سایر نیز می تواند مدل شود. 


www.aermod.ir

/ 0 نظر / 98 بازدید