مدلسازی آلودگی هوا

مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی، کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا، سهم بندی و منشایابی آلودگی هوا

آموزش مدلهای aermod, adms, ive, cmb, pmf, cfd, tanks, aloha, expert choice, super decision, phast, contain, unmix

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

۸۸۹۳۹۳۸۱

۰۹۱۲۶۸۲۶۵۹۷

kalhor@ut.ac.ir

www.aermod.ir

/ 0 نظر / 83 بازدید