کد CFD دیفیوژن در صفحه

معادله پایین رو برای یک صفحه بخواید حل کنید کافیه در جهت Y اول مش بندی کنید بعد رابطه گسسته شده رو اصلاح کنید:

SUBROUTINE MESH

USE MODULE

IMPLICIT NONE

DY=H/M-1

DX=L/N-1

DO J=1,M

Y(J)=(J-1)*DY

END DO

DO I=1,N

X(I)=(I-1)*DX

END DO

END SUBROUTINE

برای معرفی کردن مش به برنامه تک پلات یک سابروتین به شکل زیر بنویسید

WRITE(1,*) 'VARIABLES X,Y,TEMP ZONE I=" , N, "J=" M

DO J=1,M

DO I=1,N

WRITE(1,*)  X(I) , Y(J) , TEM(I,J) , SAYER MOTAGHAYER HA

END DO

END DO

البته قبلش باید فایل 1 رو برای برنامه معرفی کرده باشید. 

 

/ 0 نظر / 114 بازدید