نحوه عملکرد مدل MM5

در مدل MM5 مستقیما از داده های ایستگاههای هواشناسی استفاده نمی گردد.

در مدل MM5 از داده های مدلهای جهانی حرکات جوی که به صورت شبکه بندی در سراسر جهان وجود دارد استفاده می شود.

ساده تر است تا از مدلهایی مانند CALMM5 برای استخراج داده های سطحی و جو بالا از MM5 استفاده شود.

مدل MM5 جهت کاهش زمان محاسبات از روش NESTING GRID استفاده می کند.


/ 0 نظر / 102 بازدید