تونل ها

غلظت‌های آلودگی در تونل وابسته به جریان هوا در تونل، تجهیزات تهویه و نرخ انتشار در طول تونل است. نرخ انتشار آلودگی بستگی به تعداد اتومبیل‌ها، شیب تونل، و شرایط آب و هوائی دارد.معادلات دیفرانسیلی که غلظت‌ها را تشریح می‌کند می‌توان بوسیله انتگرال‌گیری با استفاده از شرایط مرزی متغیر با زمان بدست آورد. نتایج این انتگرال‌گیری غلظت را در طول تونل بر اساس غلظت اولیه و تابعی از جریان هوای تازه ورودی، نرخ خروجی هوا (تهویه) و البته نرخ انتشار بدست می‌دهد. جریان هوا در هر مقطع از سیستم تونل بوسیله تعادل جرم هوا و فشار کل برای تمام طول تونل بدست آمده، و معادله انرژی برای جریان ثابت بر اساس محاسبات و افت‌های انرژی مانند محاسبات جریان برای لوله‌های معمولی انجام می‌گیرد.از آنجا که تغییرات توابع رانندگی نسبتا آهسته است، مطالعات دینامیکی نیاز نیست و برنامه برای محاسبه شرایط دائمی در نقاط مشخص در هر زمان استفاده شده ‌است تهویه تونل‌ها

بجز برای تونلهای کوچک (کمتر از 300 متر) باید از تهویه مکانیکی برای کاهش غلظت آلاینده‌های انتشاری از خودروها برای رسیدن به مقادیر قابل قبول استفاده کرد. معمولا تجهیزات تهویه بر اساس کاهش غلظت CO طراحی می‌شود چرا که این امر معمولا تضمین می‌کند که غلظت دیگر آلاینده‌های حاضر در تونل به حد کافی رقیق شده‌اند. تصمیم در خصوص نوع تهویه مناسب اساسا بر پایه طول تونل (جدول زیر)، موقعیت،  شکل آن و هزینه سیستم تهویه، که می‌تواند بسیار حیاتی باشد و چه بسا ممکن است منجر به عدم ساخت تونل شود، دارد.

حدود مجاورت متوسط با  CO در تونل

حداکثر غلظت CO بر حسب ppm

زمان مجاورت (دقیقه)

120

15

65

30

45

45

35

60

 

/ 0 نظر / 113 بازدید