مدلسازی آلودگی هوا

مدلسازی انتشار آلودگی هوا

مشاوره در انجام پروژه ها و تحقیقات آلودگی هوا

مدلسازی آلودگی هوا، سهم بندی منابع، نمونه برداری، خود اظهاری، کد نویسی، شبیه سازی، ارزیابی ریسک، مدلسازی صوت، کنترل آلودگی هوا و صوت، نصب تجهیزات، دوره های آموزشی و پکیجهای آموزشی AERMOD, ADMS, PMF, UNMIX, CMB, AIRQ, SOUND PLAN, TNM, TANKS, IVE, CFD

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

09126826597

88939381

KALHOR@UT.AC.IR

منبع:

WWW.AERMOD.IR

/ 0 نظر / 93 بازدید