مدلسازی انتشار مواد رادیو اکتیو (2)

تاریخچه و پیشینه کد CONTAIN2

زمانی که حادثه شکستن لوله رخ می دهد، امکان دارد محفظه ایمنی بشکند و مواد رادیواکتیو به محیط زیست نشت کند. هنگامی که مواد آلاینده رادیواکتیو وارد محیط زیست می شوند تحت تاثیر باد قرار گرفته و در محیط اطراف محل حادثه پخش می شوند. به همین دلیل ابزاری برای آنالیز یکپارچه و پیش بینی وشرایط فیزیکی- ترکیبات شیمیایی و توزیع مواد رادیولوژیکی درون پوشش ایمنی راکتور هسته ای مورد نیاز است. به این منظور کدهای محاسباتی مختلفی برای آنالیز حوادث مختلف درون محفظه ایمنی راکتورهای هسته ای وجود دارد، یکی از کدهای هسته ای CONTAIN2 می باشد که در این مطالعه از آن استفاده کردیم.

قلب راکتور، مولد بخار، پمپ ها و تجهیزات جانبی در محفظه ایمنی قرار گرفته اند، که محفظه ایمنی مهمترین حفاظ در برابر خروج مواد رادیواکتیو به محیط زیست می باشد. حوادثی که در محفظه ایمنی راکتور ممکن است رخ دهد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Ø    حادثه از دست دادن جریان خنک کننده

Ø    حادثه از بین رفتن چشمه برداشت حرارت

حادثه از دست دادن جریان خنک کننده از مهم ترین حوادث در محفظه ایمنی راکتور می باشد، که صورت مهار نشدن و عمل نکردن سیستم های اضطراری امکان تبدیل آن به حوادث شدیدتری مانند حادثه ذوب قلب می باشد. به همین دلیل در این مطالعه حادثه شکست لوله در مدار سرد مدلسازی شده است. که فرض شده است، قلب ذوب نشده اما مواد رادیواکتیو از محفظه ای فرضی با قطر0.1 سانتی متر به محیط نشت پیدا کرده است.

با توجه به حائز اهمیت بودن بحث ایمنی در نیروگاه های هسته ای و بررسی حوادث در محفظه ایمنی راکتورها، مطالعات و تحقیقات در جنبه های مختلفی انجام شده است.


www.aermod.ir


/ 0 نظر / 84 بازدید