# مدلسازی_انتشار_آلودگی_هوا

مدلسازی آلودگی هوا

فیلمهای آموزشی مدلسازی انتشار آلودگی هوا و صوت  پکیجهای آموزشی با متد نوین و یادگیری آسان نرم افزارهای AERMOD ADMS UNMIX PMF ALOHA CFD TNM SOUNDPLAN TANKS شرکت هوای پاک اندیشان دکتر مصطفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

نرم افزارهای مدلسازی آلودگی هوا

فیلمهای آموزشی مدلسازی انتشار آلودگی هوا و صوتپکیجهای آموزشی با متد نوین و یادگیری آساننرم افزارهایAERMODADMSUNMIXPMFALOHACFDTNMSOUNDPLANTANKSشرکت هوای پاک اندیشاندکتر مصطفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید