# مدلسازی_انتشار_آلودگی_هوا

جزایر حرارتی pdf

توضیحات کامل و تخصصی با زبان ساده در خصوص جزایر حرارتی فایل فارسی pdf دانلود از سایت www.aermod.ir http://www.aermod.ir/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/24-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-3.html
/ 0 نظر / 11 بازدید