# مدل_Hysplit

مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی

مدلسازی انتشار و پخش آلودگی هوا مدلسازی سهم بندی آلودگی هوا مدلسازی منشایابی آلودگی هوا مدلسازی ارزیابی ریسک مدلسازی خودروها مدلسازی آلودگی صوتی aermod, wrf, hysplit, ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

آموزش مدلسازی آلودگی هوا، آموزش مدلسازی آلودگی صوتی، کنترل آلودگی هوا

آموزش مدلسازی آلودگی هوا aermod, cfd, calpuff, cmb, wrf, hysplit آموزش مدلسازی آلودگی صوتی tnm, sound plan آموزش کار با تجهیزات آموزش کنترل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید