قابلیت دید

واژه نامه هواشناسی تعریف زیر را در مورد قابلیت دید ارائه می‌دهد:

در ایالت متحده قابلیت رؤیت در هوا، بزرگترین فاصله‌ای است که امکان دیدن و تشخیص دادن با چشم غیرمسلح وجود دارد، برای الف) در روز، یک هدف سیاه در مقابل افق آسمان و ب) در شب، ترجیحاً یک منبع نورانی باشدت متوسط و غیرمتمرکز. بعد از اینکه قابلیت رویت کاملاً در اطراف یک دایره در افق تعیین شد، میانگین مقادیر حاصل، دید غالب[1] را تعیین می‌کند که در گزارش‌ها قید می‌شود. قابلیت دید، به قدرت چشم در تشخیص جسمی که در تباین[2] با زمینه آن است و همچنین عبور نور از آتمسفر بستگی دارد. تغییر در میزان تباین جسم و محیط اطرافش فاصله قابل رؤیت را تغییر می‌دهد زیرا: الف) نور بیشتری در مسیر عرضه می‌شود یا ب) نور به دلیل آتمسفر موجود، در خط سیر عبور خود گم می‌شود. در هر دو مورد تباین بین هدف و زمینه آن به صفر می‌رسد. هنگامی که چشم نتواند در فاصله‌ای دورتر، اختلاف بین هدف و زمینه آن را تشخیص دهد، می‌گویند هدف بعد از حد قابل رویت قرار دارد. تغییر فوق‌الذکر در میزان تباین مربوط است به جذب و پراکنش نور توسط ذرات معلق در آتمسفر.


[1]- Prevailiing visibility

[2]- Contrast

/ 1 نظر / 95 بازدید
کمالی

با سلام آیا می توانید در مورد رابطه مونوتکسیدکربن و سایر آلاینده ها من را راهنمایی کنید؟